پنج نوع فروشنده

پنج نوع فروشنده
در این پست می‌خوانید:
  • سخت کو ش ها
  • چالشی ها یا رقابتی ها
  • سازندگان رابطه
  • انزواطلب ها
  • مشکل گشای واکنشی

نمایندگان فروش چالشی، به عنوان اجراکننده ای موفق و درجه یک ارزیابی شدند. نتایج دور از عقل بود،زیرا انتظار می رفت سازندگان فروش بر اساس رابطه، موفق باشند. اما چالشگرها که می توانند هم نامناسب و هم جسورانه باشند، برنده های واقعی بودند. سازندگان رابطه از دور خارج شدند، زیرا حالا می دانیم که روابط، معلول فروش موفق هستند،نه علت ان.

مشتریان می خواهند که فروشنده ها آنها را با ابراز ایده های جدید و مبتکرانه به تفکر وادارند تا از این راه به مشتری کمک کنن موفقیت بیشتری به دست آورد. امروزه، چگونه می فروشید، برابر یا حتی مهم تر از آن است که چه چیزی می فروشید. تداوم موفقیت نیروی فروش در کارش،به اهمیت جریان تولیدات بستگی دارد.

نکته پایانی، اما مهمی که باید در نظر گرفته شود، این است که چالشگرها، در هر محیط اقتصادی موفق خواهند شد.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید